Obchodní podmínky

Není-li uvedeno jinak, jsou ceny udávány bez 21% DPH.

Dodavatel si vyhrazuje právo začít jakékoliv činnosti až poté, co zákazník uhradí zálohu v minimální výši 100% z odhadované ceny zakázky.

Jakékoliv práce (jako např. zajišťování pracovníků, obstarávání vhodné techniky/vybavení) či jiné rezervace budou zahájeny až po uhrazení zálohy.Za uhrazení zálohy je považováno připsání prostředků na bankovní účet dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit práce u zákazníka hned, jakmile se koordinátor zakázky bude domnívat, že zákazníkem uhrazená záloha byla vyčerpána (odpracována). V takovém případě sdělí koordinátor zakázky objednavateli že záloha byla vyčerpána a že je pro dokončení díla či pro další činnost dodavatele nutné provést doplatek. Výši doplatku stanoví koordinátor. Doplatek lze uhradit koordinátorovi zakázky v hotovosti. Nedojde-li k uhrazení doplatku, má dodavatel právo nepokračovat v práci na zakázce, pro tento případ si dodavatel vyhrazuje právo nedokončit rozpracované činnosti a odejít z místa práce nebo pozastavit přepravu.

Dodavatel není povinný skladovat zboží či jiné movité předměty zákazníka.V případě, kdy zákazník odmítne od dodavatele převzít zboží či jiné předměty, je zákazník povinen dodavateli uhradit veškeré náklady související s dopravou na místo jejich složení či uskladnění, pronájem prostor či parkovné, ostrahu či jiné související poplatky.

Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat zákazníkovi takové práce, které u dodavatele předem řádně neobjednal a neuhradil.

Nedojde-li k dokončení prací v čase, který koordinátor dodavatele stanovil, smí dodavatel práce na libovolnou dobu přerušit a v práci pokračovat až poté, kdy to bude ze strany dodavatele možné, například další nebo jiný den. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí dodavateli veškerý odpracovaný čas nad rámec dohodnutého času uvedeného v orientační předběžné kalkulaci.

Zákazník je povinen uhradit dodavateli za všechny pracovníky, kteří se na zakázce podíleli, za jejich veškerý odpracovaný čas, za veškerou techniku, která byla v souvislosti se zakázkou použita, za opotřebení dopravních prostředků a PHM.

Zákazník souhlasí se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,2% denně.

Řešení sporů

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či smlouvy jako celku. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.

Tyto VOP se použijí i pro účely poskytování služeb právnickým osobám či fyzickým osobám podnikajícím.

Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou.

Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR třemi rozhodčími s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Zprostředkovatel svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Omezení odpovědnosti:

Dodavatel si vyhrazuje právo omezit kvalitu, rozsah nebo zcela nedodat služby v těchto případech:

  • porucha vozidla či přívěsu

  • nemoc řidiče či pracovníka

  • nepříznivé klimatické podmínky

  • lokální uzavírky a omezení

  • pandemie

  • vyšší moc