Všeobecné obchodní podmínky   portál vyklizeni-odvoz.cz


I.                    VYSVĚTLENÍ POJMŮ A ZÚČASTNĚNÉ STRANY


Stěhovací firmu provozuje společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, ID datové schránky: 334sxrg , Sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10; doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov,  jednatel: Samuel Veselý, tel.: +420 777 640 202, email: stehovani@vyklizeni-odvoz.cz nebo info@vyklizeni-odvoz.cz (dále jako Dodavatel)

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která objednala od Dodavatele služby

Poptávka je nezávazné poptání dostupnosti nebo orientační ceny daných služeb

Objednávka je závazné objednání služeb Dodavatele. Objednávka by měla obsahovat charakter a termín zakázky

Zakázka je akce, při které poskytuje Dodavatel Objednateli své služby, pracovníci Dodavatele vykonávají práci, je manipulováno s movitými věcmi nebo jsou předměty montovány, demontovány, baleny nebo rozbalovány.

Dílo je souhrn prací, které vykonávají jednotliví pracovníci dodavatele v souvislosti se Zakázkou Objednatele. Za dílo lze považovat převážně, ne však výlučně, změnu, ochránění předmětů, rozbalení, montáž nebo demontáž zařízení nebo věcí, manipulaci, rozložení, vyložení, naložení, transport.

Břemeno je předmět, se kterým má Dodavatel manipulovat nebo jej upravit (sestavit/demontovat)

Účastník je osoba včetně jejich zvířat, jež je fyzicky přítomna na akci (Zakázce). Účastníkem je např. kolemjdoucí, návštěva, zaměstnanec, spolupracovník, doprovod, známý, soused, nezletilý Objednatele, spotřebitele nebo Klienta.

Portál je webová stránka Dodavatele s url adresou <www.vyklizeni-odvoz.cz> na které si Objednatel může zjistit aktuální podmínky za kterých Dodavatel své služby poskytuje.

Klient je zákazník nebo obchodní partner Objednatele, v jehož prospěch Objednatel objednává od Dodavatele služby. Klient bývá majitel nebo nájemce vybavení, techniky, osoba, která je stěhována atp.,
Smluvní strany  jsou Objednatel a Dodavatel


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“ nebo „VOP“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem.

2. Služby od Dodavatele objednává buď samotný spotřebitel (zákazník) osobně nebo jím pověřený zástupce, jež je zákazníkem k takovému úkonu zplnomocněný. Objednatel může být opatrovník, zákonný zástupce, popř. fyzická či právnická osoba zájemcem pověřená. Vždy je nutná způsobilost k právním úkonům. 

3. Zastupuje-li Objednatel organizaci, firmu, spolek, skupinu přátel či jinou osobu, a uzavírá-li smlouvu v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto subjektů/osob souhlas služby jejich jménem objednat, uzavírat jejich jménem smlouvy a bere na sebe odpovědnost i za jejich závazky vůči Dodavateli. 

4. Dodavatel s Objednatelem uzavírá na objednané služby smlouvu (dále jen „Smlouva“). Smlouva má vždy písemnou podobu.

5. Dodavatel se ve Smlouvě zavazuje poskytnout Objednateli smluvenou službu, Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za odvedenou práci a dodané služby a to dle platného ceníku služeb Dodavatele.

6. Orientační cena Zakázky není celkovou (konečnou) cenou Zakázky.

7. Celková (konečná) cena za poskytnuté služby může být odlišná od orientační ceny Zakázky, mnohdy je i vyšší. Konečná cena Zakázky (dále jen „Cena“) je známa až v okamžiku, kdy Dodavatel dokončil Dílo, přičemž tuto Cenu ovlivňuje mnoho aspektů Zakázky jako například, ne však výlučně: počet pracovníků, odpracovaný čas jednotlivých osob, použitá technika a výstroj, způsob dopravy, vzdálenost, charakter a obsah přepravovaných věcí, ztížené podmínky, vertikální přemístění, překonání terénních nerovností), atp.

8. Objednatel je povinen Dodavateli doplatit případný rozdíl cen do plné Ceny Zakázky. Dodavatel je povinen navrátit přeplatek Objednateli, byla-li Cena nižší, než orientační cena a uhrazená zálohová platba.

9. Zálohová platba je v minimální výši 50% odhadu časové/finanční náročnosti zakázky, přičemž je od Objednatele požadována před započetím přípravných a organizačních prací Dodavatele.

 

III. SMLUVNÍ VZTAH A OBJEDNÁVKA SLUŽEB

1. Smlouva dle těchto VOP může být uzavřena následujícími způsoby:

·  pomocí prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím  formuláře umístěného na webovém portále <www.vyklizeni-odvoz.cz> (dále jen „Portál“), prostřednictvím elektronické komunikace, zprávou na sociálních sítích, emailem nebo telefonem (dále jen „distančním způsobem“);

·  osobně za přítomnosti zástupce Dodavatele a odběratele služeb, tj. v písemné podobě s Vaším podpisem a s podpisem osoby pověřené jednat za Dodavatele (dále jen „osobně v písemné podobě“).

2. Jaké služby Dodavatel poskytuje? Dodavatel zajišťuje zejména přepravu movitých věcí v přepravním vozidle nebo na přívěsu z místa nakládky do místa vykládky, a to včetně přípravy na transport, přemístění, naložení a vykládky přepravovaných věcí, případně jejich přenesení na místo určení v objektu nebo jejich demontáž/montáž, popřípadě další služby blíže specifikované na Portále.

3. Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto Podmínek, zejména, ne však výlučně, smlouva o přepravě, odvozu, likvidaci nebo poskytování služeb.

4. O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je Objednatel spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Objednatele ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto Podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Spotřebitel má především následující práva:

· právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je telefon, e-mail nebo Portál (článek VII. těchto Podmínek);

· právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto Podmínkách nebo na Portále).

5. Smluvní rámec tvoří následující dokumenty:

· tyto Podmínky, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva Smluvních stran;

· aktuální ceník Dodavatele, zveřejněný na Portále;

· texty, instrukce a pokyny uvedené na Portále nebo v komunikaci Objednatele a Dodavatele, zejména během domlouvání podmínek Zakázky;

· akceptace Objednávky ze strany Dodavatele;

· a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy: zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“); zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem). 

6. Poptávka není považována za Objednávku služby. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby došlo k oboustranné dohodě o obsahu uzavírané smlouvy. Nezávazná poptávka musí obsahovat zejména přesnou specifikaci přepravovaných věcí, vzdálenost a kontaktní údaje Objednatele (e-mailovou adresu nebo telefonní číslo).

7. Po obdržení poptávky budeme Objednatele kontaktovat s informacemi o orientační ceně služby či způsobu jejího výpočtu a o předpokládaném termínu poskytnutí služby. Cena za poskytnuté služby se řídí aktuálním ceníkem služeb, který je umístěn na Portále.

8. Objednatel odesláním vyplněného objednávkového formuláře distančním způsobem zpracovateli potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

V případě, že Objednatel vyplnil objednávku v listinné podobě nebo uzavřel smlouvu osobně, je těmito Podmínkami vázán od okamžiku uzavření smlouvy.

Dodavatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Objednatele se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti byla Objednávka provedena.

9. Pro uzavření smlouvy distančním způsobem je nutné, aby Objednatel vyplnil objednávkový formulář na Portále nebo využil prostředky elektronické komunikace a aby zároveň došlo k akceptaci takové Objednávky ze strany Dodavatele. Objednávka může být učiněna prostřednictvím zprávy na sociálních sítích, e-mailem či telefonem.

10. Pro závazné objednání služeb je nutné, aby Objednatel odeslal závaznou objednávku a to vždy písemně.

Objednávka musí obsahovat zejména následující náležitosti:

· obchodní název firmy, IČ, sídlo, doručovací adresu, kontaktní údaje v případě, že je Objednatel podnikatelem nebo právnickou osobou;

· jméno, příjmení, kontaktní údaje datum narození, číslo dokladu totožnosti a adresa v případě, že je objednatel fyzická osoba nepodnikající;

· informace o charakteru poskytované službě, tj. především druh služby, charakter přepravovaného břemene nebo souboru věcí, dohodnutý termín poskytnutí služeb, volba techniky, způsob provedení, dohodnutý způsob úhrady, místo nakládky a vykládky, počet pracovníků, jiné souvislosti a věci, které budou obsaženy v zakázce.

11. Bude-li mít Dodavatel pochybnost o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Objednatele kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může Dodavatel odmítnout, na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

12. Smlouva uzavíraná osobně v písemné formě  je uzavřena podpisy obou Smluvních stran na smlouvě nebo dokumentu objednávka. Objednatel dostane možnost si originál Smlouvy nebo Objednávky vyfotit nebo mu bude předána kopie.

V případě smlouvy uzavřené osobně v písemné formě obdrží Objednatel jedno vyhotovení Smlouvy nebo Objednávky a aktuálního Ceníku služeb.

13. Smlouva uzavíraná distančním způsobem je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel obdrží akceptaci ze strany Dodavatele, která může být provedena e-mailem, zprávou v sociální síti nebo SMSkou.

14. Všechny akceptované objednávky jsou závazné a Objednatel je nemůže jednostranně zrušit.

15. V případě smlouvy uzavřené distančním způsobem není smlouva uzavírána písemně s podpisy Smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto Podmínky, aktuální ceník Dodavatele, akceptace objednávky ze strany Dodavatele. Přeje-li si Objednatel zaslat písemnou smlouvu poštou, výsledná cena bude navýšena o poštovné, dále o čas strávený vyhotovením písemné smlouvy a čas strávený odesláním listovní zásilky.

16. Smlouvu lze uzavřít v jazyce českém, ledaže se strany výslovně nedohodnou na jazyce jiném.

17. Smlouvu uzavřenou distančním způsobem Dodavatel archivuje v elektronické podobě. Smlouvu, která byla uzavřena osobně v listinné formě, archivuje v téže podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání ji může Dodavatel Objednateli poskytnout. 

18. Služba bude poskytnuta v termínu dohodnutém osobně (ústně) či prostřednictvím elektronické komunikace. Za elektronickou komunikaci se považuje například e-mailová i telefonická komunikace.

19. Pro výpočet ujeté vzdálenosti se za výchozí bod počítá adresa Přepeřská 1447, Turnov.

 

 

IV. CENA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na Portále je umístěn Ceník služeb. Tento ceník je pouze orientační. Na cenu služby mají vliv převážně, ne však výlučně: vlastnosti břemen jako jsou rozměry, váha, možnosti přepravy a uchycení, charakter vnitřních a vnějších prostor, kudy budou břemena transportována, počet schodů, sklon terénu atd. Cenu ovlivňuje také fyzická a časová náročnost prací, počet pracujících osob, jejich odbornost, denní doba, den v týdnu atp.
Dodavatel je oprávněn naúčtovat Objednateli za takové úkony a čas, které nebyly Objednatelem sděleny před uzavřením smlouvy, ale v průběhu realizace zakázky bylo nutné takové úkony ze strany Dodavatele učinit.

2.   Dodavatel je oprávněn od objednatele před započetím prací požadovat složení finanční (rozpočtové) rezervy v minimální výši 30% z odhadované ceny podle orientační předběžné kalkulace (za zatím nedodané služby).

3.  Objednatel před zahájením prací zasílá na bankovní účet dodavatele zálohu na objednávané služby. Záloha je od Objednatele požadována před započetím přípravných a organizačních prací Dodavatele. Platba je možná v hotovosti nebo převodem na bankovní účet v českých korunách (CZK) nebo eurech.

4.  Záloha by měla být v takové minimální výši, aby v sobě zahrnovala jak orientační odhadovanou cenu služeb, tak rozpočtovou zálohu a proto by její výše měla být alespoň 1,3 násobek odhadované ceny, minimálně však 4000 Kč.

5.  Dodavatel má s každou zakázkou na režijní výdaje ve výši 2400 Kč.
Tyto náklady jsou jako jednorázový poplatek účtovány každému klientovi a zahrnují čas strávený: 

·  organizací, plánováním, najímání pracovníků o délce až 60 minut,

·   vypracováním detailního vyúčtování odpracovaných činností a dodaných služeb o délce až 120 minut,

·    administrativa, fakturace, komunikace s klientem o délce až 30 minut.

6.  Umožní-li Dodavatel Objednateli provést jen částečnou úhradu odhadované ceny Zakázky, pak je nutné, aby Objednatel dodržel termíny splatnosti, jež byly dohodnuty, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Dodavatele. V případě, že Objednatel nedodrží domluvené a/nebo neuhradí zálohu či plnou cenu za Zakázku v domluveném termínu, má Dodavatel právo odstoupit od smlouvy. Objednatel bude vyrozuměn emailem či SMS, přijaté finanční plnění či záloha bude ponížena o odstupné ve výši nákladů za již odpracovaný čas na Zakázce jako například čas již strávený organizací a jiné již vydané výlohy na straně Dodavatele, případný přeplatek bude do 30 dní Dodavatelem navrácen na bankovní účet Objednatele. Smluvní strany ujednaly, že čas pracovníků Dodavatele strávený plánováním, organizací a administrativní agendou bude účtován sazbou 225 Kč za každou půlhodinu.

7.  V případě, že se po uzavření smlouvy změní náklady na provedení Zakázky, vyhrazuje si Dodavatel právo zahájit jednání o úpravě ceny Zakázky. Nebude-li některá ze smluvních stran s úpravou ceny souhlasit, má možnost od smlouvy odstoupit.

8.  Objednatel má právo od smlouvy odstoupit nejpozději do zahájení prací na Zakázce. Jakmile již byly práce na Zakázce zahájeny, smí Objednatel odvedenou práci/Dílo reklamovat. Za práce na Zakázce jsou považovány i tyto činnosti: plánování, organizace, najímání pracovníků, obstarávání/příprava vybavení, administrativní činnosti, úklid a vyčištění použitého vybavení a techniky atd. 

9.  Dodavatel je oprávněn požádat Objednatele kdykoliv před zahájením prací nebo v průběhu realizace Zakázky o doplatek a to zejména tehdy, domnívá-li se Dodavatel toho, že finální cena Zakázky bude vyšší, než Objednatel předpokládal.

10.  Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy uhradit Dodavateli veškerý čas pracovníků a náklady, které Dodavateli v souvislosti se zakázkou vznikly a to dle platného Ceníku.

11.  Ceny prezentovaných služeb jsou pouze orientační a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portále. V případě, že na straně Dodavatele došlo ke zcela zjevné (technické) chybě nebo omylu při vyčíslení předběžné/orientační ceny Zakázky, vyhrazuje si Dodavatel právo službu neposkytnout za tuto chybnou cenu, a to ani v případě, kdy Objednateli byla zaslána akceptace objednávky. V takovém případě si Dodavatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

12. Dodavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou nebo firmou z těchto důvodů:
· dodavatel má pochybnost o finanční solventnosti objednatele,
· objednatel je uveden na seznamu dlužníků, vyhlásil bankrot nebo je v insolvenci,
· charakter zakázky, lokalita nebo termín Dodavateli nevyhovuje.

13. Zálohu na služby může Objednatel uhradit buď v hotovosti, nebo bezhotovostně bankovním převodem. Doplatek do plné Ceny Zakázky hradí Objednatel buď v hotovosti v den provedení Díla, nebo bezhotovostně, na bankovní účet Dodavatele, nejdéle do 3 dnů od zaslání koncového vyúčtování s fakturou a výzvou k doplacení nedoplatku za provedené práce.

14. Cenu za poskytnuté služby musí Objednatel uhradit bezprostředně po poskytnutí služby. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv části sjednané ceny po dni splatnosti, ať už zálohy, doplatku, či jiné platby, vzniká Dodavateli vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z dlužné částky za každý započatý den trvání prodlení Objednatele s úhradou, až do dne zaplacení. Tato smluvní pokuta je splatná vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Objednateli bude doručeno její vyčíslení a výzva k úhradě. Nedojde-li k faktickému doručení vyčíslení dříve, má se za den doručení Objednateli třetí pracovní den po dni odeslání tohoto vyčíslení Dodavatelem. Nárok Dodavatele na náhradu škody, která mu Vaším prodlením vznikla, tím není dotčen.

15. Objednateli dále budou účtovány náklady za odeslání každé písemné upomínky, kterou za účelem výzvy k úhradě ceny služeb po splatnosti zašle a to ve výši 500 Kč za každou z nich, nehledě na to, má li podobu elektronickou nebo listinnou.

16. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že neuhradí cenu za provedené služby, je Dodavatel do doby, než Objednatel splní svůj závazek uhradit cenu za poskytnuté služby, oprávněn zadržet přepravované předměty, které souvisí se Zakázkou nebo jsou předmětem závazku. V případě zadržení přepravovaných věcí má Dodavatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na zadržení věci (zejména náklady na přepravu a uskladnění věcí).

17. V případě distančního objednání služby má Objednatel do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit. Během této doby Objednateli nebude služba poskytnuta, ledaže by o to výslovně písemnou formou požádal. Udělení souhlasu Objednatele s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení je možné i v průběhu objednávání služby. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Objednatel požádá, a práce budou zahájeny, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácí Odběratel nárok na odstoupení od smlouvy.

18. Dodavatel u každé zakázky účtuje objednateli jednorázový poplatek ve výši režijních nákladů uvedených v aktuálním ceníku služeb.

 

V. POVINNOSTI

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému byly sdělující Smluvní stranou určeny. Veškeré informace o Dodavateli, jeho smluvních partnerech, pracovních postupech nebo know-how, které nejsou veřejně dostupné, které není Objednatel/Klient oprávněn sdělit třetí osobě, jelikož jsou považovány za informace důvěrné a za obchodní tajemství Dodavatele.

2. Během poskytování služby je Objednatel povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, zejména je povinen:

· informovat Dodavatele o povaze, rozměrech, váze a objemu přepravovaných předmětů;

· zajistit dostupnost techniky, zajistit průjezdnost přístupových komunikací a dostatečnou parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;

· zajistit dostatečnou průchodnost schodišť, koridorů, dveřních otvorů a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;

· vyklidit nábytek, lednice, trezory atp., připravit věci určené k transportu, důkladně ochránit věci před poškozením během manipulace;

· z nábytku vyndat zásuvky a veškeré volné předměty, které zbytečně zvětšují jejich váhu;

· zajistit potřebné průvodní dokumenty, např. povolení vjezdu na určené místo;

· včas vypnout elektrospotřebiče a jiné zařízení a ujistit se, že jsou mimo provoz, vhodně zabalené a připravené k přepravě dle příslušných návodů jednotlivých spotřebičů.

3. Objednáním Objednatel stvrzuje, že přepravované věci nebudou svou povahou:

· věci ohrožující lidský život nebo zdraví;

· věci, jejichž přechovávání, uchovávání nebo přeprava je v rozporu se zákonem;

· věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě;

· mrtvá zvířata nebo lidské ostatky.

4. V případě porušení výše zmíněných povinností je Dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dále má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s nesplněním takových povinností vznikly, případně náhradu ušlého zisku a škody.

5. Objednatel uděluje Dodavateli souhlas s postoupením této smlouvy na smluvní partnery Dodavatele, které mohou být pověřeni realizací dílčí části Zakázky nebo Zakázkou celou.

6. V případě, že nezávisle na vůli Dodavatele nastanou okolnosti, které Dodavatel nemohl předem předvídat, odvrátit či překonat a které Dodavateli brání ve splnění povinností ze Smlouvy (např. lokální uzavírky, nevhodné počasí, vládní omezení, přírodní či jiná pohroma, havárie, nepokoje, stávky apod.), bude Dodavatel o skutečnosti Objednatele informovat za účelem domluvení dalšího postupu, včetně sjednání změny Smlouvy nebo jiného termínu poskytnutí služby. V takovém případě nemá Objednatel nárok na náhradu jakékoli škody či ušlého zisku. 

7.  Objednatel je odpovědný za zajištění dostatečného prostoru v místě nakládky/vykládky pro zaparkování tažného vozidla s přívěsem o celkové délce 12 až 14m. O úřední povolení je nutné žádat předem před akcí a to minimálně 10 dní (obecní chodníky) nebo 30 dní (frekventované silnice). Povolení může za zákazníka zajistit dodavatel za odměnu 1500 Kč (cena zahrnuje max. 4 hodiny práce). Dopravní značka se musí na pozemní komunikaci umístit nejméně 7 dní předem. Detailní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele v sekci Zábor. 


VI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Dodavatel není odpovědný za jakékoliv škody na podlahové krytině jako je koberec, PVC, vinyl, plovoucí podlaha, keramické dlaždice v případě, kdy břemeno je těžší jak 100 kg. Taková břemena by se měla přemisťovat ještě před položením pohledové svrchní části podlahy nebo poté, kdy je tato vrchní vrstva zákazníkem demontována nebo adekvátním způsobem ochráněna proti působícím tlakům v závislosti na hmotnosti břemene, použité techniky/vybavení a váhy všech pracovníků.

2.  Každý Účastník Zakázky je odpovědný za veškeré takové škody, které během své účasti na Zakázce způsobí, nehledě na tom, komu je způsobil.

3.  Veškeré škody na majetku, životním prostředí či zdraví jdou k tíži Účastníka Zakázky v případě, kdy je zavinil nebo o závažných skutečnostech buď zamlčel, nebo nevyvinul dostatečné úsilí k předejití či zmírnění škod.

4. Dodavatel či jeho zástupci/pracovníci nejsou odpovědní za škody na majetku či zdraví či životním prostředí, nebyli-li jejich příčinou.

5. Objednatel plně ručí a odpovídá za jakékoliv škody, jež na Zakázce zaviní Účastníci.  Objednatel je povinen uhradit Dodavateli škodu na dopravním prostředku/majetku/vybavení v případě, kdy věc poškodil Objednatel či Účastník či volně pohybující se zvíře v místě konání Zakázky.

6. Nestěhujeme skleněné nebo keramické předměty jako např.: stoly jídelní nebo konferenční stolky, dveře (klasické nebo zašupovací), sklenice nebo vázy, zasklené obrazy, umělecká díla či různé dekorace, zrcadla. Výše uvedené nestěhujeme v případě, kdy jeden z vnějších rozměrů je větší jak 25 cm. Zákazníkům doporučujeme, aby si skleněné předměty převezli extra ve svém vozidle nebo si najali specializovanou firmu. Drobné skleněné/keramické nebo křehké předměty je zákazník povinen adekvátně zabalit, za případné škody ručí vždy zákazník, nikoliv dodavatel.

 

VII. VADY ZAKÁZKY A REKLAMACE

1. Dodavatel má pojištěnou obecnou odpovědnost s pojistnou částkou 1 milion Kč. Pojistná částka na předměty které jsou skládány/demontovány nebo přemisťovány je stanovena na 500 000 Kč.
Pojišťovna uhradí např. škody, kdy dojde k:

Výluky: pakliže dojde ke škodě na předmětu s vyšší hodnotou jak 500 000 Kč, bude vám uhrazena škoda do maximální částky 500 000 Kč (dodavatel služeb není povinen zcela uhradit škodu u starožitností a uměleckých děl které svou hodnotou převyšují částku 500 000 Kč). Pojištění není sjednáno pro převoz dopravním prostředkem. 


2.  V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí Objednatel tuto skutečnost Dodavateli nebo jeho zástupci, a  to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém a během realizace Zakázky. Pro tyto účely Objednatel neprodleně kontaktuje zejména vedoucího pracovní party, případně příslušného zástupce/pracovníka Dodavatele. Jestliže náprava vady není ihned možná nebo ji příslušný zástupce Dodavatele odmítne, zavazuje se Objednatel sepsat se zástupcem Dodavatele nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě Zakázky obsahující popis vady a případný požadavek na její odstranění. Odběratel na místě pořídí i obrazový záznam závady a ten předá Dodavateli.

3. Dodavatel ovšem neodpovídá za kvalitu a úroveň cizích služeb, které si Objednatel objedná od cizích poskytovatelů, neodpovídá ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené.

4. Žádá-li Objednatel slevu, musí tak učinit u Dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dní od realizace Zakázky. Objednateli nevzniká nárok na slevu z ceny Zakázky, dojde-li k okolnostem na straně Objednatele nebo jeho klienta, na základě kterých Objednatel nebo jeho klient objednané služby Dodavatele plně nebo částečně nevyužijí nebo odmítnou. 

Objednatel je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena již v průběhu Zakázky (na místě).

5. Dodavatel neodpovídá za škody, které vzniknou na Břemenech a jejich obsahu v případě, pokud je Objednatel řádně neochránil/nezajistil proti poškození, která by mohla vzniknout během manipulace, přepravy nebo upevňováním na dopravní prostředek. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel neodpovídá za škodu na Břemenech a jejich obsahu způsobených jednáním Objednatele nebo osoby, která je oprávněná Dodavatele k Břemenům vpustit nebo je vydat/převzít v místě nakládky/vykládky.

6. Případné stížnosti smí Objednatel zaslat na kontaktní email <ou@stehovaniTurnov.cz>. Dodavatel se dále může obrátit na pomoc při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, <www.coi.cz>.

7. Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

8. Při uplatňování práv z vadného plnění postupuje Dodavatel v souladu s těmito Podmínkami, texty a pokyny uvedenými na Portále, například v sekci Často kladené otázky. 

9. Má-li Objednatel pochybnost ohledně oprávněnosti zpracovávání osobních údajů, může omezit jejich zpracování do doby, než se věc vyřídí. Požadavek s odůvodněním zasílejte na email <ou@stehovaniTurnov.cz>. Prokáže-li se neoprávněnost zpracování, vyvine Zpracovatel maximální úsilí k provedení nápravy. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Je-li Objednatel nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7; posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n

10. Dodavatel je subjektem mimosoudního řešení sporů.


VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

2. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od následujících smluv:

· dopravě, jestliže dodavatel plnění poskytuje v určeném termínu. Tato výjimka se uplatní v případě smluv, jejichž předmět plnění je přeprava věcí z místa nakládky na místa vykládky;

· o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní od uzavření smlouvy). Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí. 

3. Oznámení o odstoupení může Objednatel zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu nebo do datové schránky Dodavatele, uvedené v záhlaví. Objednatel smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

      Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

      Adresát: SPORTKURZ s.r.o.; Komenského 1361, 511 01 Turnov

      Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od smlouvy ohledně objednávky www.vyklizeni-odvoz.cz

      Termín akce:   ; E-mailová adresa:     ; Mobilní tel.:     

4. Přijetí oznámení Dodavatel bez zbytečného odkladu odesilateli potvrdí. V případě odstoupení od smlouvy má Dodavatel povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, které od něj na základě Smlouvy přijal, ovšem ponížené o již vynaložené náklady související s objednávkou Objednatele. Jde převážně o zálohy nebo platby za zapůjčené vybavení, uhrazení času, který koordinátor věnoval plánováním Zakázky, najímáním pracovníků, náklady na ohledání místa a přepravovaných věcí atp.

Peníze budou poukázány do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně, bankovním převodem.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

· technickou chybou byla uvedena chybná cena služby;

· službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout (zejména změní-li se podmínky poskytování služeb takovým způsobem, že není možné uskutečnit nakládku nebo vykládku přepravovaných věcí nebo v případě, že nezávisle na vůli poskytovatele nastaly okolnosti, které poskytovatel nemohl předem předvídat, odvrátit a překonat, a které mu bránily ve splnění své povinnosti ze smlouvy);

· v případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost dle článku V. těchto VOP;

· plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

6. Odstoupení je vůči Objednateli účinné okamžikem, kdy je mu doručeno.

 

IX. SOUHLASY

1. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Objednateli a jeho klientech v průběhu poskytnutí služby Dodavatel získá, není oprávněn poskytnout třetí straně, bez předchozího souhlasu Objednatele. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací zaměstnancům Dodavatele, nebo dalším osobám, které se podílejí na dodání služeb nebo plnění Smlouvy (např. externí řemeslníci, dopravci atd.).

2. Objednatel zasláním poptávky nebo objednání služeb bere na vědomí, že souhlasí s tím, aby Dodavatel zpracoval jím poskytnuté osobní údaje, jako jsou zejména, ne však výlučně, jméno a příjmení, datum narození, číslo/kopie dokladu totožnosti, trvalá a doručovací adresa, datum narození, adresa místa konání Zakázky, mobilní číslo, e-mailová adresa atp.

3. Dodavatel je povinen zacházet s poskytnutými daty dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje do 6 měsíců od dodání služeb. Za zpracování osobních údajů je považováno zaznamenání, vyhledání, nahlédnutí, přizpůsobení nebo pozměnění, vložení, uspořádání, strukturování, použití, shromáždění, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, profilování, omezení, vymazání nebo zničení uvedených dat. Objednatel bere na vědomí, že některé jeho údaje budou poskytnuty smluvním zástupcům Dodavatele, zejména administrativním,  organizačním pracovníkům.

4. Objednatel podpisem Smlouvy uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během Zakázky a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů Dodavatele a to jak v hmotné, tak elektronické podobě. Udělení souhlasu Objednatele je bezúplatné a na dobu neurčitou. Výše uvedená ustanovení článku VIII. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Objednatel Smlouvu uzavřel. Podpisem Smlouvy Objednatel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení těchto Podmínek i za osoby (které se Zakázky účastní), přičemž podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

5. Portál používá tzv. „cookies“, které individualizují a optimalizují Portál pro potřeby jeho návštěvníků. Cookies umocňují požitek z používání aplikací, přizpůsobují obsah zájmům a preferencím daného uživatele. Člen může na své straně (ve svém prohlížeči, softwaru) odmítnout cookies, pak ovšem Dodavatel neodpovídá za to, že Portál a aplikace na něm umístěné budou fungovat bezporuchově.

6. Uživatel Portálu souhlasí s tím, aby Dodavatel využila analytických programů k vyhodnocení chování uživatelů na Portále.X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi Smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek. Odběratel souhlasí s tím, že se smluvní vztah řídí českým právem i v případě, kdy se bydliště nebo sídlo Objednatele či majitele přepravovaných věcí nachází mimo území České republiky. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Smlouvy nebo těchto podmínek nemá vliv na platnost či účinnost jiných domluv Smluvních stran nebo ostatních ustanovení jako celku.

2.  Tyto podmínky se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.

3. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudy České republiky s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Dodavatel svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v soudním rozhodnutí ve lhůtách v něm uvedených. 

4. Objednatel zasláním objednávky Dodavateli či objednáním služeb automaticky odsouhlasuje tyto Podmínky a stvrzuje, že dostal možnost se seznámit s podmínkami, cenou a veškerými pravidly pro poskytování služeb, zároveň jim rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

5. Smluvní strany ujednaly, že vyvinou maximální úsilí pro to, aby případné neshody vyřešili vzájemnou mimosoudní dohodou. Za řádné poskytnutí objednané služby bude v takovém případě odpovídat Dodavatel. V takovém případě se veškerá práva a povinnosti řídí nadále těmito Podmínkami.

6. V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně Podmínek) lze pouze písemnou formou.

7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 9.2.2023, automaticky nahrazují předchozí verzi podmínek a použijí se i pro účely poskytování služeb podnikatelům a právnickým osobám.

 

 www.vyklizeni-odvoz.cz

Další ujednání:

Není-li uvedeno jinak, jsou ceny udávány bez 21% DPH.
Dodavatel si vyhrazuje právo začít jakékoliv činnosti až poté, co zákazník uhradí zálohu v minimální výši 100% z odhadované ceny zakázky.

Jakékoliv práce (jako např. zajišťování pracovníků, obstarávání vhodné techniky/vybavení) či jiné rezervace budou zahájeny až po uhrazení zálohy. Za uhrazení zálohy je považováno připsání prostředků na bankovní účet dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit práce u zákazníka hned, jakmile se koordinátor zakázky bude domnívat, že zákazníkem uhrazená záloha byla vyčerpána (odpracována). V takovém případě sdělí koordinátor zakázky objednavateli že záloha byla vyčerpána a že je pro dokončení díla či pro další činnost dodavatele nutné provést doplatek. Výši doplatku stanoví koordinátor. Doplatek lze uhradit koordinátorovi zakázky v hotovosti. Nedojde-li k uhrazení doplatku, má dodavatel právo nepokračovat v práci na zakázce, pro tento případ si dodavatel vyhrazuje právo nedokončit rozpracované činnosti a odejít z místa práce nebo pozastavit přepravu. 

Dodavatel není povinný skladovat zboží či jiné movité předměty zákazníka. V případě, kdy zákazník odmítne od dodavatele převzít zboží či jiné předměty, je zákazník povinen dodavateli uhradit veškeré náklady související s dopravou na místo jejich složení či uskladnění, pronájem prostor či parkovné, ostrahu či jiné související poplatky. 

Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat zákazníkovi takové práce, které u dodavatele předem řádně neobjednal a neuhradil.

Nedojde-li k dokončení prací v čase, který koordinátor dodavatele stanovil, smí dodavatel práce na libovolnou dobu přerušit a v práci pokračovat až poté, kdy to bude ze strany dodavatele možné, například další nebo jiný den. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí dodavateli veškerý odpracovaný čas nad rámec dohodnutého času uvedeného v orientační předběžné kalkulaci. 

Zákazník je povinen uhradit dodavateli za všechny pracovníky, kteří se na zakázce podíleli, za jejich veškerý odpracovaný čas, za veškerou techniku, která byla v souvislosti se zakázkou použita, za opotřebení dopravních prostředků a PHM. 

Řešení sporů

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či smlouvy jako celku. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.

Tyto VOP se použijí i pro účely poskytování služeb právnickým osobám či fyzickým osobám podnikajícím.

Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. 

Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR třemi rozhodčími s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Zprostředkovatel svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Omezení odpovědnosti:

Dodavatel si vyhrazuje právo omezit kvalitu, rozsah nebo zcela nedodat služby v těchto případech:

© 2023 všechna práva vyhrazena