ZASADY zpracování osobních údajů

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Zpracovatel a poskytovatel služeb:
Provozovatelem portálu < www.VYKLIZENI-ODVOZ.cz > je společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895; DIČ: CZ04967895, zapsána u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, jednatel: Samuel Veselý
Doručovací adresa: SPORTKURZ s.r.o., Komenského 1361, 511 01 Turnov; e-mail: ou@vyklizeni-odvoz.cz ; tel.: +420 777 640 202, pracovní doba: pondělí a středa 8:00 až 8:30 (kromě státních svátků)

Subjekt údajů:
Zákazník, objednatel služby nebo osoba, v jejíž prospěch byly služby objednány (dále jen „Zákazník“)

Objednatel služby:
Služby smí objednat osoba, jež nemá v plánu se osobně akce účastnit (dále jen „Objednatel“). Objednatel může ale i nemusí odebrat objednané služby v případě, kdy byl pověřen objednáním služeb třetí osobou.
Objednatelem může být například příbuzný/zaměstnanec, pečovatel, ošetřovatel atd. Objednatel služby vždy předává Poskytovateli služeb jen takové údaje o Zákazníkovi, které je oprávněn předat nebo ke kterým byl pověřen. 

II. Účel poskytnutí osobních údajů

Pro dodání služeb uvedených na portále < www.vyklizeni-odvoz.cz > potřebuje Zpracovatel získat od Objednatele některé osobní údaje. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, je podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů. Neposkytne-li Objednatel/Zákazník požadované údaje včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, není možné u Poskytovatele objednat či odebrat jakoukoliv službu.

 


III. Typ osobních údajů

1.       Objednatel sděluje a dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů o sobě a osobách, v jejíž prospěch služby objednává:

a. telefonní a emailový kontakt

b. jméno a příjmení

c. adresa naložení/složení

d. číslo patra

e. datum narození, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti atp.

f.  fakturační údaje - (dobrovolný údaj, vyžaduje-li objednatel vložení údajů do faktury)

 

 

IV. Druh údajů a doba, po kterou jsou uchovávány

1.   Do 60. dní od dodání služby Zpracovatel vymaže/zcela zničí tyto údaje:

a. číslo podlaží,

b. jiné doplňující údaje jako datum narození, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti atp.

Výše uvedené údaje jsou poskytovány dodavateli/koordinátorovi/pracovníkům za účelem dodání služby (dále jen „Pracovník“). Poskytovatel má s Pracovníkem uzavřenou rámcovou smlouvu ohledně zacházení s osobními údaji Zákazníků. Pracovník obdrží některé z poskytnutých osobních údajů jen tehdy, jde-li o informaci, kterou by Pracovník měl znát v souvislosti s dodáváním služeb. Pracovníkům jsou informace předávány proto, aby nalezli místo konání akce, aby mohli zákazníka kontaktovat v případě potřeby navigace na místo konání akce nebo mu sdělili změnu v čase příchodu.

2.   Zpracovatel může uchovávat níže uvedené údaje po dobu neurčitou s tím, že Subjekt údajů či Objednatel může kdykoliv požádat o výmaz. O výmaz požádá Subjekt údajů Zpracovatele, v takovém případě má Zpracovatel lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti.

a. jméno a příjmení objednatele a zákazníka,

b. jejich telefonní a emailový kontakt. 

V. Práva Objednatele

1.   Má-li Subjekt údajů pochybnost ohledně oprávněnosti dalšího zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem, může „OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Uložené osobní údaje budou označené a bude omezené jejich další zpracování v budoucnu. Požadavek s odůvodněním zasílejte Zpracovateli.

2.       Subjekt údajů či Objednatel může požádat o změnu údajů či výmaz Zpracovatele. Zpracovatel má lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní.

3.       Subjekt údajů či Objednatel může kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolá-li Subjekt údajů či Objednatel souhlas, dává tím souhlas s vymazáním veškerých osobních údajů.

4.       Objednatel/Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou oznámí Zpracovateli. V takovém případě bude omezeno zpracování osobních údajů do doby, než se věc vyřídí. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

5.       Je-li Subjekt údajů nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n


VI. Důvody zpracování údajů

1.   Neučiní-li Objednatel/Subjekt údajů výmaz údajů, jež jsou uvedeny v článku IV, bod 2. a) až b), má se za to, že si Objednatel/Subjekt údajů přeje být čas od času Poskytovatelem kontaktován za účelem informování o aktuálně nabízených službách, novinkách Poskytovatele. Poskytovatel služeb se může buď připomenout, nebo zaslat konkrétní pobídku, přičemž Zpracovatel přihlíží na preference a zájmy Objednatele/Zákazníka.

2.   Poskytovatel může své služby Objednateli/Subjektu údajů připomenout těmito způsoby:

a. prostředky elektronické komunikace,

b. telefonní hovor,

c. zpráva (dopis) v listinné formě prostřednictvím poštovních služeb.


Tyto podmínky se přiměřeně použijí i  pro účely poskytování služeb podnikatelům. Aktualizováno 5.2.2023


Půjčovna stěhovacího vybavení

Zpracovatel odstraní poskytnuté údaje do 30 dní od dodání služeb nebo vyřízení reklamace.
Zpracovatel je oprávněn si ponechat některé údaje za účelem vymáhání neuhrazeného půjčovného nebo náhrady škody na vypůjčeném vybavení.